Najčešće postavljana pitanja


Na ovim stranicama možete da se informišete o najčešće postavljanim pitanjima korisnika i našim odgovorima na njih. Ova lista se često menja, u zavisnosti od pitanja Vas - korisnika, i treba je često proveravati:


Najčešća pitanja korisnika

 1. Ko kontroliše kvalitet vode?
 2. Ko određuje cene vode?
 3. Kada se vrši očitavanje mernih instrumenata - vodomera?
 4. Kako se određuje potrošnja vode ako se vodomer ne očita?
 5. Šta ako korisnik posumnja u tačnost merenja vode - ispravnost vodomera?
 6. Šta je potrošnja vode?
 7. Zašto je voda beličasta?
 8. Ko održava kućne instalacije?
 9. Kome da uputimo reklamacije?
 10. Šta ako stigne veći račun za vodu?
 11. Kako do uslova za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu?


Odgovori na pitanja

1. Ko kontroliše kvalitet vode?

Kvalitet vode za piće kontroliše Zavod za javno zdravlje Kraljevo. Kontrole su na nedeljnom nivou. Više o toj temi možete videti na našoj stranici posvećenoj vodosnabdevanju.

Povratak na vrh

2. Ko određuje cenu vode?

Cenu komunalnih usluga JKP Vodovod Kraljevo određuje osvnivač ili Skupština grada Kraljeva. JKP Vodovod Kraljevo ne može da određuje cenu samostalno i bez osnova.

Povratak na vrh

3. Kada se vrši očitavanje mernih instrumenata - vodomera?

Proces očitavanja vodomera se obavlja na dva načina: na mesečnom nivou i na kvartalnom nivou. Vodomeri koji se nalaze u užoj gradskoj zoni očitavaju se jednom mesečno. Vodomeri koji se nalaze malo dalje od užeg centra grada očitavaju se kvartalno - odnosno jednom u tri meseca.

Povratak na vrh

4. Kako se određuje potrošnja vode ako se vodomer ne očita?

Potrošnja korisnika koji nije obezbedio neometano očitavanje vodomera - a što je njegova dužnost, određuje se prema proseku iz predhodnog perioda. Ukoliko se ovo ponovi nekoliko očitavanja uzastopno, izlazi komisija i preduzimaju se predviđene zakonske mere.

Povratak na vrh

5. Šta ako korisnik posumnja u tačnost merenja vode - ispravnost vodomera?

Ukoliko korisnik posumnja u ispravnost merila - vodomera, može da napiše zahtev za proveru ispravnosti vodomera i preda u kancelariju broj 22 ili ličnim dolaskom u kancelariju Službe za kontrolu mernih tela. Kada se primi zahtev nadležna služba preduzima potrebne korake kako bi ustanovila ispravnost vodomera.

Povratak na vrh

6. Šta je potrošnja vode?

Potrošnja vode je količina iskorišćene vode u predhodnom periodu. Potrošnja vode je razlika novog stanja i predhodnog i izražava se u kubnim metrima. Jedan kubni metar je jednak 1000 litara.

Povratak na vrh

7. Zašto je voda beličasta?

Pod "belom vodom" se podrazumeva situacija kada je vazduh prodrao u cev za dovod vode u vidu mehurića. To možemo navesti da se naziva i "dispergovan vazduh" i nije posebno alarmanta sanitarno-higijenska situacija. Mehrići izlaze iz čaše u toku tridesetak sekundi, tako da se voda potpuno izbistri. To nije hlor.

Povratak na vrh

8. Ko održava kućne instalacije?

Kućne instalacije i instalacije posle mernog tela - vodomera, održava vlasnik ili korisnik objekta. JKP Vodovod Kraljevo održava ulične vodovodne i kanalizacione instalacije, kao i merna tela - vodomere.

Povratak na vrh

9. Kome da uputimo reklamacije?

Reklamacije mogu da se prijave preko interneta na našoj Internet stranici. Ukoliko želite lično da uputite reklamaciju, pismeno možete da ostavite kod sekretarice - Kancelarija 22.

Povratak na vrh

10. Šta ako stigne veći račun za vodu?

Ukoliko se ustanovi da nema greške od strane JKP Vodovod-a, korisnik je dužan da plati utrošenu vodu. Korisnik može da podnese zahtev o otpisivanju dela duga i plaćanje na duga na rate uz konstataciju o kvaru na unutrašnjim instalacijama. Više informacija na 036-307-147.

Povratak na vrh

11. Kako do uslova za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu?

Informacije za dobijanje uslova za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu možete naći na našoj Intenet stranici posvećeno obrascima ili dolaskom lično u Kancelariju 21 na prvom spratu upravne zgrade u ulici 27. marta br.2

Povratak na vrh


Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!