Водоснабдевање


Водоснабдевање

Кратка историја јавног водоснабдевања у Краљеву

Istorija vodosabdevanja

Почеци организованог водоснабдевања града пијаћом водом, датирају из времена тридесетих година прошлог века. Према сачуваним подацима, 1937. године почиње изградња изворишта "Ђериз", на левој обали реке Ибар у ужој зони центра града, за који догађај се везује почетак изградње данашњег модерног система водонабдевања.

Првобитно извориште "Ђериз" је сачињавао један бунар са пумпном станицом, која је пумпала воду за потребе бивших кафанских подрума за производњу алкохолних пића и потребе бивших "ледара".

Извориште Стрелиште изграђено 1942. године, извориште Конарево изграђено 1958. године, и извориште Жичко поље изграђено 1975. године капацитета око 180 l/s.

Цевовод Гружа – Краљево изграђен је и стављен у функцију 1986. године. Краљево је у почетку функционисања користило мање количине воде са система Гружа, а последњих година вода се уопште не користи због високе цене и чињенице да је извориште у алувиону Ибра враћено у систем водоснабдевања.

Опис система водоснабдевања

Постојећи систем водоснабдевања града Краљева и неколико приградских насеља заснива се на коришћењу подземних вода из приобаља реке Ибар. Вода се добија из четири локална изворишта лоцирана унутар граница ГУП-а.

Водоводни систем града Краљева покрива целину града са ужом околином. У функционалном смислу састоји се од следећих целина:

  • Извориште Жичко поље са истоименом црпном станицом
  • Извориште Конарево са истоименом црпном станицом
  • Извориште Стрелиште са истоименом црпном станицом
  • Извориште Ђериз са истоименом црпном станицом
  • Резервоар Шумари
  • Резервоар Водоторањ - није у употреби тренутно
  • Резервоар Пањевац - није у употреби тренутно
  • Бустер станица "Берановац"
  • Бустер станица "Мошин гај"
  • Градске дистрибуитивне мреже.


Процењује се да је тренутни капацитет свих изворишта 300-350 l/s, за 98 000 становника, што се процењује да је довољно.

Rekonstrukcija glavnog voda

Доминантна изворишта у снабдевању воде су Жичко поље и Конарево, одакле се доводи до града највећа количина воде. Изворишта Стрелиште и Ђериз учествују са мањим капацитетима у снабдевању града водом. Евентуални вишак произведене и третиране воде се пребацује у резервоаре, како би се искористила у тренутцима повећане потрошње. Предходних година није имало значајнијих рестрикција у снабдевању водом, што значи да су капацитети изворишта за сада довољни.

Дистрибутивна мрежа за транспорт воде од изворишта до центра града се састоји из цевовода пречника од 700 мм до ¾ цола. А материјали који су употребљени за цеви су челик, азбестцемент, тврди полиетилен, ПВЦ и ливено гвожђе. Последњих година вршимо реконструкције старих и дотрајалих цевовода и уграђујемо полиетиленске цеви високе густине због њихове издржљивости и флексибилности.

Велики удео у редовном снабдевању водом града је централни систем надзора и управљања - ЦСНУ. Систем је уведен и потпуно имплементиран у свим деловим црпних станица и резервоара, тако да се сада прате нивои воде у резервоарима и бунарима, притисци и протоци, рад пумпи и резидуални хлор. Диспечерски центар има контролу, надзор, координацију и по потреби управљање системом водоснабдевања. У току је увођење даљинског управљања и надзора над целом водоводовном мрежом.

Ekran SCADA sistema

Притисци у водоводној мрежи су углавном од 3-5 бара (у центру града, а на око 1.5 -2 бара на периферији). ЈКП Водовод снабдева све зграде уредним притиском до четвртог спрата директно са изворишта, а објекти који су виши од тога и објекти на високим котама у граду имају свој подстанице за подизање притиска.

Ради повећања квалитета у снабдевању водом града Краљева, као и побољшање пословања у циљу смањења губитака у систему, 2008. године основали смо Службу за детекцију цурења и кварова у мрежи. Ова служба поседује најновију технологију за детекцију цурења, као и пуцања цеви, што нам помаже да откријемо пуцања цеви иако она нису видљива.

Квалитет наше воде за пиће

Квалитет воде проверава Завод за јавно здравље Краљево. Квалитет воде се провера микро-биолошки и физичко хемијиски. Саме провере се обављају на укупно 37 локација распоређених на свим деловима водоводне мреже у току недеље, док на црипним станицама се провере обављају редовно.

Једно од основних људских права јесте право на здраву воду за пиће, која је незамењив услов опстанка. Због тога се у ЈКП "Водовод" Краљево придаје велики значј контроли квалитета воде.

Контрола квалитета воде се врши према важећем правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, који је усаглашен са директивама Европске Уније и препорукама Сведске Здравствене организације.

Slika labaratorije

Правилником су дефинисани услови обављања контроле квалитета воде у погледу врста анализа, броја узорака, места и динамике узорковања. У нашем водоводу контролу квалитета обавља Завод за јавно здравље Краљево.

Хигијенска исправност воде за пиће утврђује се вршењем микробилолошких и физичко-хемијиских анализа воде како основних тако и проширених анализаводе. Контролом су обухваћени узорци воде са свих црпних станица и из резервоара, из водоводне мреже на различитим локацијама, као и узорци сирових вода пре дезинфекције.

Током једне недеље прегледа се 37 узорака воде, на годишњем нивоу око 2000 узорака и на основу прегледаних параметара стручно лице Завода за јавно здравље Краљево даје мишљење и оцену о хигијенској исправности воде за пиће.


Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!