Aktuelnosti u JKP "Vodovod"-u Kraljevo

Aktuelnosti

PPF 5 program

Kraljevo. U okviru Instrumenta za predpristupnupomoć IPA 2007-2013, koji je u okviru prve dve komponente bio dostupan Srbiji postojala su dva prioriteta:

 • pomoć zemljama u ispunjavanju političkih, ekonomskih i kriterijuma koji se odnose na usvajanje pravnih tekovina EU, kao i izgradnja administrativnih kapaciteta i jačanje pravosuđa
 • pomoć zemljama u procesu priprema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova nakon pristupanja EU.
 • Služba za popravku i održavanje vodomera
 • Služba tehničke pripreme, razvoja, projektovanja i nadzora
 • Služba za ispitivanje vodovodne mreže i praćenja gubitaka

Za korišćenje sredstava u okviru ovog instrumenta primenjivao se centralizovani model upravljanja, što znači da kompletnu proceduru ugovaranja i kontrole je sprovodila Delegacija EU u Beogradu.

Procedura programiranja za IPA I komponentu

Institucije ovlašćene za predlaganje projekata: Resorna ministarstva,službe Vlade, Narodna skupština i Narodna Banka Srbije i posebne organizacije(Što znači da lokalne samouprave nisu mogle direktno da konkurišu, već u saradnji sa nadležnim Ministarstvima. Grad Kraljevo je iskoristio ovu mogućnost i uz saradnju sa Ministarstvom zaštite životne sredine 2010. godine konkurisao za dodelu sredstava za izradu projekno tehničke dokumentacije – generalnih projekta i predhodne studije opravdanosti za PPOV i nedostajuću kanalizacionu mrežu).

Proces odobravanja sredstava podrazumeva sledeće korake:

 • Identifikacija nacrta predloga projekata
 • nacrta predloga projekata – Grupa za ocenu projekatapriprema širu listu
 • Konsultacije sa DEU
 • Izrada predloga projekata u formatu projektnog fiša
 • Komisija za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomoći usvaja konačnu listu projekata za finansiranje iz IPA za odredjenju programsku godinu
 • Konačne verzije se dostavljaju DEU i EK IPA I komponenta

IPA I komponenta (Pomo) u pripremi dokumentacije za infrastrukturne projekte

 • IPA 2007: PPF2 – izrada Operativnog programa i pojedinih delova tehničke dokumentacije za regionalne deponije “Kalenić” i “Halovo”
 • IPA 2008: PPF3 – izrada tehničke dokumentacije za projekte sa liste u okviru Operativnog programa Ekonomski razvoj – regionalna deponija Subotica
 • - IPA2010: PPF4 – izrada tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte za naredni period Operativni Plan
  • Remedijacija Velikog Backog kanala
  • Postrojenje za tretman otpadnih voda u Kraljevu

Za realizaciju ovog projekta sa Delegacijom EU i Ministarstvom zaštite životne sredine potpisan je ugovor - “Podrška pripremi IPA, Komponenta III” (PPF4 – Tehnička pomoć za pripremu projekata 4, IPA 2010) Broj ugovora: 10/SER01/02/11 01.

Za realizaciju projekta bila je zadužena firma „LouisBerger“ sa svojim partnerima. U novembu 2011. godine pripremljena je inicijalna analiza i analiza nedostataka, nakon čega se pristupilo izradi dokumentacije u skladu sa preporukama. Krajnji rezultat ovog projekta je urađena prethodna studija opravdanosti, generalni projekat kanalizacione mreže grada Kraljeva i generalni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda. Završnu kontrolu urađene tehničke dokumentacije uradili si ovlašćeni inženjeri iz JASPERS-a.

U avgustu 2013. godine Grad Kraljevo, zajedno sa JKP „Vodovod“-om, a u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije podneli su projektna aplikacija za dodelu sredstava u okviru PPF5 programa, za nastavak aktivnodsti – odnosno za izradu projektno tehničke dokumentacije i studije opravdanosti kako bi projekat bio spreman za realizaciju u okviru IPA fonda za infrastrukturne projekte.

U okviru procesa odobravanja sredstava, u drugom koraku, naš predlog projekta je ocenjen sa najvise poena i samim tim smo dobili mogućnost da nastavimo dalje sa pripremom projektne dokumentacije kroz PPF5 projekat, koji se takođe finansira iz sredstava EU.

PPF5 program će trajati 10 meseci, odnosno do septembra 2015. godine. Krajnji rezultat ovog projekta će biti urađena sledeća tehnička dokumentacija: studija opravdanosti, glavni projekti kanalizacione mreže i idejni projekat postrojenja za tretman otpadnih voda.

Završetkom projekta PPF5, JKP „Vodovod“ će imati svu potrebu dokumentaciju za apliciranje za dobijanje sredstava za realizaciju gore pomenutih infrastrukturnih objekata. Preliminarna procenjena vrednost I faze (koja obuhvata izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda i deo nedostajuće kanalizacione mreže) iznosi oko 20 miliona evra, a procenjeno vreme trajanja izgradnje je 2 godine, odnosno od 2016. do 2018. godine.

Napomena – potrebna dokumentacija kako bi infrastrukturni projekat bio spreman za realizaciju:

 • Generalni projekat
 • Predhodna studija opravdanosti
 • Idejni projekat
 • Studija opravdanosti
 • Analiza troškova i koristi (CBA)
 • Lokacijska dozvola (podrazumeva vlasništvo nad zemljištem)
 • Studija o proceni uticaja
 • Tenderska dokumentacija
 • Dozvola za izgradnju
 • Ostale neohodne dozvole u skladu sa Zakonom o planiranju iizgradnji i drugim zakonima iz oblasti zaštite životne sredine

Korišćenje skraćenice: DEU – delegacija Evropske unije, EK IPA – evropska komisija instrument za predpristupnu pomoć zemljama koji su kanditati ili potencijalni kandidtai za članstvo u EU
Kontakt telefon:036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 JKP "Vodovod" Kraljevo, Sva prava zadržana!

Cena 1m³ vodnih usluga:

Domaćinstva
Bez kanalizacije 58,25 din/m³
Sa kanalizacijom 84,85 din/m³
Privreda
Bez kanalizacije 107,08 din/m³
Sa kanalizacijom 151,66 din/m³Vreme rada naplatnih službi:

Radnim danom:
Cara Lazara 84/A od 07:00 - 18:00
27. marta br.2 od 07:00 - 15:00
Izletnička - Dom kulture od 07:00 - 18:00
Subotom:
Sva naplatna mesta od 07:00 - 13:00
Nedeljom ne radimo!