Канализација


Канализација

Опис система канализације

Istorija vodosabdevanja

Изградња јавне канализације у Краљеву датира још из шездесетих година пошлог века. Канализација је грађена по сепаратном систему, међутим, изградња кишне канализације није испратила изградњу фекалне канализације.

Канализација је углавном изграђена на највећем делу територије обухваћене ГУП-ом Краљева. Међутим, за сада се не може говорити о јединственом систему канализације обзиром да извесни простори (на десној обали реке Ибар) још нису спојени у јединствен систем, односно на централно постројење за пречишћавање отпадних вода.


Јавном градском канализацијом су прихваћене углавном и све индустријске отпадне воде, које се претежно без предтретмана изливају у градску канализацију.

Отпадна вода - фекална канализација

Мрежа за одвођење отадних вода је почела је да се гради од 1950. године али само за ужи центар града на левој обали реке Ибар. На основу топографских услова, канализација за отпадне воде се развијала у неколико основних подсливова, односно магистралних колектора, усмерених ка постројењу за пречишћавање близу железничког моста на левој обали реке Ибар.

Slika kolektora

Централни градски колектор, пречника од Ø500 до Ø1200, обухвата централни део Краљева, почев од улице Браће Јевремовић, преко Карађорђеве, Цара Лазара и Доситејеве, затим левим приобаљем Ибра до централног постројења за пречишћавање отпадних вода (ЦППОВ).

Северни градски колектор пречника Ø400 до Ø800, прихвата отпадне воде Јарчујка, Грдице, Индустријске зоне и дела Адрана.

Јужни градски колектор пречника Ø 1000 изведен је дуж леве обале реке Ибар.

На десној обали Ибра постоји "Жички" колектор Ø500 до Ø800 из правца истоименог манастира, који се у Рибници, након прихватања "Рибничког колектора излива у Ибар. Колектор из правца Жиче успут прихвата и отпадне воде насеља Ковачи.

Slika precistaca

Планирано је да се и отпадне воде свих приградских насеља на десној обали реке Ибар доведу на ЦППОВ, међутим, тај подухват још увек није реализован.

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Краљева је лоцирано на левој обали Ибра у непосредној близини железничког моста. Према пројекту из 80-тих година прошлог века, предвиђено је конвенционо постројење за пречишћавањем са активним муљем.

Деведесетих година прошлог века изграђена је само црпна станица са пужним агрегатима, решетке и песколов са мастоловом. Изградња је због недовољно средстава стопирана, тако да се сада пречишћава отпадна вода само на аеро-механички начин, односно базнично. Наставак инвестирања у постројење за пречистач изискује ревидирање оригиналне инвестиционо - техничке документације, као и да се усагласе са тренутним законима и актуелним технологијама.

Атмосферска канализација

Slika resetke atmosferske kanalizacije

Заједно са почетцима градње фекалне канализације очиње и градња атмосферске канализације града Краљева. Првобитни колектор је изграђен у укупној дужини од 7 км. Пројектована је тако да се гравитационо одводи према рекама Ибар и Морава.

Све атмосферске воде из града се уводе у реку Ибар. Такав систем је диктирао до тада изграђени део града које је требао одмах каналисати.

Све атмосферске вода са узводног дела града прима река Морава. У то време тај део града још није био довољно изграђен, али се предвиђало његово брзо насељавеање, обзиром да је поред реке Морава изграђена и велика индустријска зона „Стари аеродром“.

Провера квалитета отпадних вода

Istorija vodosabdevanja

Као и за квалитет пијаће воде, Лабараторија завода за јавно здравље контролише квалитет отпадних вода.

У погледу квалитативних карактеристика, отпадне воде се мере на три мерна места - колектор из правца Рибнице, колектор у Сијаћем пољу, колектор пре постројења и после постројења. Код тестирања квалитета отпадних вода, врши се периодично узорковање и то микро-билолошко, физичко-хемијиско узорковање и узорковање тешких метала.


Контакт телефон: 036/307-100; 036/307-103

E-mail: info@vodovodkv.co.rs

© 2013 ЈКП "Водовод" Краљево, сва права задржана!

Цена 1m³ водних услуга:

Домаћинства
Без канализације 58,25 дин/m³
Са канализацијом 84,85 дин/m³
Привреда
Без канализације 107,08 дин/m³
Са канализацијом 151,66 дин/m³Време рада наплатних служби:

Радним даном:
Цара Лазара 84/A од 07:00 - 18:00
27. марта бр.2 од 07:00 - 15:00
Излетничка - Дом културе од 07:00 - 18:00
Суботом:
Сва наплатна места од 07:00 - 13:00
Недељом не радимо!